Manim Nguase – Celestine Donkor

 

 

VERSE

Me de me ho ato Nyame so
Ɔmma m’anim nguase
Mede me ho ato no so yi
Ɔmma m’anim nguase
Ɔmma m’anim nguase
Me de me ho ato Nyame
Nyame so akwan nyinaa mu
Ɔmma m’anim nguase
Mede me ho ato no so yi
Ɔmma m’anim nguase
Ɔmma m’anim nguase

CHORUS

Medwane bɛtoaa Wo
Me Nyankopɔn
Medwane bɛtoaa Wo
M’anidasoɔ
Ɔmma m’anim nguase
Dabi da
Ɔmma m’anim nguase

Ɔbɛhyɛ Ne ho animuonyam w’ate
Ɔbɛhyɛ Ne ho animuonyam
Ɔmma m’anim nguase

VERSE

Da biaa ne mu nsɛm (Adekyeɛ)
Adekyeɛ ne mu nsɛm (Mu nsɛm pii)
Nanso wɔn wɔde wɔn ho to Nyame so
Ɔsom Nyame nokware mu
Ade nyinaa… di boa wɔn
Na awie wɔn yie
Mede N’ayɛ m’anidasoɔ
Mede N’ayɛ me dwanekɔbea
Mede N’ayɛ m’adeɛ nyinaa
Israel Nyame
Ɔmma m’anim nguase m’atamfo anim
Ɔmma m’anim nguase
Ɔbɛhyɛ Ne ho animuonyam
Ɔbɛto me pono m’atamfo anim
Ɔmma m’anim nguase
Medwane bɛtoaa Wo
Dwanetoa Wo
Me Nyankopɔn
Mesu mefrɛ Wo
M’anidasoɔ
Ɔmma m’anim nguase
Israel Nyame
Ɔmma m’anim nguase
Ɔbɛhyɛ Ne ho animuonyam
Ɔbɛto me pono m’atamfo anim w’ate
Ɔmma m’anim nguase

Top