Oghene – Kenny Kore

 

CHORUS

Oghene you do well ooo…Oghene
Oghene you do well ooo…Oghene
Oghene you do well ooo
Oghene you do well ooo
Oghene you do well ooo…Oghene

Oghene you do well ooo
Eeee you do well ooo
Oghene… Oghene

CALL & RESP

Oghene you do well ooo…Oghene
Isi nkendu you sabi… Eeeeh!
Oghene you do well ooo
Oghene you do well ooo
Oghene you do well ooo… Oghene
Oghene you do well ooo
Oghene you do well ooo
You do well ooo…Oghene
Oghene…

CALL & RESP

Iyeee!
Iye iye iye iye iye iye iye
Iye iye iye iye iye iye iye
Iye iye iye iye iye iye iye…You do well ooo
Iye iye iye iye iye iye iye… You do well ooo
You do well… You do well ooo…Oghene

CALL & RESP

Oghene you do well ooo…Oghene
Oba atobiju mon yin ooo eeee
Oghene you do well ooo
Oghene you do well ooo
Oghene you do well ooo…Oghene

CALL & RESP

Dansaki… Rankadede
Oghene you do well ooo
Oghene you do well ooo… Mo more
You do well ooo…Oghene

CALL & RESP

Oghene you do well ooo…Oghene
Oba atobiju mon yin ooo eeee
Oghene you do well ooo
Oghene you do well ooo
Oghene you do well ooo…Oghene

CALL & RESP

Dansaki… Rankadede
Oghene you do well ooo
Oghene you do well ooo… Mo more
You do well ooo…Oghene
OGHENE…

Top