Asa Mi – Eunice Melody

Asa Mi – Eunice Melody

Download Song     LEAD Iwo ni Asà mi Iwo ni Odi MI Iwo ni mogbekemile Iwo ni baba mi CHORUS Iwo in Asà mi(iwo in Asà mi) Iwo ni odi ni (Apata mi) Iwo ni mogbekemi le(Jesu baba mi o) Iwo ni baba mi Iwo ni Asà mi(Iwo ni Asà) Iwo ni odi mi(Iwo ni odi mi) Iwo ni...
Top