Ubangiji Na – Chingtok Ishaku

 

 

VERSE

Na ji kiranka Yanzu
(I hear your call now)
Ya Ubangijina
(Oh my Lord)
A cikin Jininka, Yesu
(In your blood, Jesus)
ka wanke Zuciyata
(Cleanse my heart)

CHORUS

Ubangijina, ga ni nan na zo
(Lord, here I come)
Sai ka ji addu’ata, ka ba ni taimako
(Hear my prayer, send me help)

VERSE

Ko na zo da zunubi, Da rashin karfina
(When I come with my sin, with my helplessness)
Na sani kai ba za ka ki
(I know you won’t abandon me)
Ka tsarkake ni ba
(Sanctify me)

CHORUS

Ubangijina, ga ni nan na zo
(Lord, here I come)
Sai ka ji addu’ata, ka ba ni taimako
(Hear my prayer, send me help)

VERSE

A wurinka kadai, Akwai murna sosai
(Only in you, do we find true joy)
Kai ne ka ba ni kwanciyar rai
(It is you who gives me peace)
Da sanin gaskiya
(… and ability to know the truth)

Download Draw by Victoria Orenze

CHORUS

Ubangijina, ga ni nan na zo
(Lord, here I come)
Sai ka ji addu’ata, ka ba ni taimako
(Hear my prayer, send me help)

VERSE

Ina so in ci gaba, In Zama cikakke
(I want to succeed, to be fulfilled)
In koyi irin halinka, In dauki giciye
(To learn your character, and carry your cross)

 

Top